الرئيسية / أرشيف الوسم : مسجد اقصی

أرشيف الوسم : مسجد اقصی

یورش 100 شهرک نشین به مسجد اقصی

قدس اشغالی- سانا ده های شهرک نشین صهیونیستی امروز بار دیگر مسجد اقصی یورش بردند. رسانه های فلسطینی  گزارش دادند: 100 شهرک نشین صهیونیستی از طرف باب المغاربه به حیاط …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده ها شهرک نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی- سانا ده ها شهرک نشین صهیونیست امروز بار دیگر به مسجد الاقصی یورش بردند. رسانه های فلسطینی گزارش دادند : ده ها  شهرک نشین صهیونیست  از جمله ان …

أكمل القراءة »

یورش مجدد 458 شهرک نشین به مسجد اقصی

قدس اشغالی – سانا ده های شهرک نشین صهیونیستی امروز بار دیگر مسجد اقصی یورش بردند. رسانه های فلسطینی گزارش دادند: 458 شهرک نشین صهیونیستی از طرف باب المغاربه به …

أكمل القراءة »

یورش 153 شهرک نشین به مسجد اقصی

قدس اشغالی – سانا ده های شهرک نشین صهیونیستی امروز بار دیگر مسجد اقصی یورش بردند. رسانه های فلسطینی گزارش دادند: 153 شهرک نشین صهیونیستی از طرف باب المغاربه به …

أكمل القراءة »

یورش ده ها شهرک نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی- سانا ده ها شهرک نشین صهیونیست امروز بار دیگر به مسجد الاقصی یورش بردند. رسانه های فلسطینی گزارش دادند: 97 شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر از …

أكمل القراءة »

یورش ده ها شهرک نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها شهرک نشین صهیونیست امروز بار دیگر به مسجد الاقصی یورش بردند. به گزارش رسانه های فلسطین، 75 شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر …

أكمل القراءة »

یورش 81 شهرک نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی- سانا ده ها شهرک نشین صهیونیست امروز بار دیگر به مسجد الاقصی یورش بردند. رسانه های فلسطینی گزارش دادند: 81 شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر از …

أكمل القراءة »

یورش 67 شهرک نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها شهرک نشین صهیونیست امروز بار دیگر به مسجد الاقصی یورش بردند. خبرگزاری”وفا” گزارش داد: 67 شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر از طرف …

أكمل القراءة »

یورش 78 شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا ده ها شهرک نشین صهیونیست امروز بار دیگر به مسجد الاقصی یورش بردند. رسانه های فلسطینی گزارش دادند: 78 شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای اشغالگر …

أكمل القراءة »

یورش مجدد ده های شهرک نشین به مسجد اقصی

قدس اشغالی- سانا ده ها شهرک نشین صهیونیست امروز بار دیگر به مسجد مبارک الاقصی یورش بردند. خبرگزاری /وفا/ فلسطین گزارش داد: ده ها  شهرک نشین صهیونیست تحت حمایت نیروهای …

أكمل القراءة »