عبدالکریم: کنفرانس صوفیه تأکید کرده است که آثار تاریخی سوریه نه تنها میراث سوریه که میراث کل بشریت هستند

دمشق-سانا

“مامون عبدالکریم” مدیر کل آثار باستانی سوریه گفت: شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی در مورد سرقت میراث فرهنگی سوریه که در صوفیه پایتخت بلغارستان برگزار شد، تأکید کردند که آثار تاریخی سوریه نه تنها میراث سوریه که میراث کل بشریت هستند.

وی افزود: نمی توان تمدن ها را از هم جدا کرد. ما تمدنی بشری داریم که متعلق به تمام انسان هاست. ما وظیفه داریم که در کنار یکدیگر برای حفظ آثار این تمدن بکوشیم.

م.خ/غیاث جاویش