خطوط كف دست سبک زندگی شما را نشان می دهد

تهران- سانا

در طول تاريخ، مردم مجذوب و شيفته رمز و رازهای شخصيت انسان بوده‌اند. در تلاش و كوشش‌ برای يافتن اين‌كه چرا و چگونه انسان‌ها با يكديگر تفاوت دارند.

مردم در ستاره‌ها به‌دنبال جواب بوده‌اند، در تجزيه و تحليل دست‌خط‌ها و دست نوشته‌ها، در مورد مطالعه شكل و شمايل سر و همچنين در مورد خط‌ها و اشكال دست انسان. هر كسی مي‌تواند به دست آدمی نگاه كند و برخی حقايق را از اين نگاه برداشت كند.

برای مثال يک دست با تاول‌ها و آبله‌ها و پينه‌های موجود به ما می گويد؛ فرد دارنده اين دست كارهای سخت و زحمات فيزيكی زيادي را انجام مي‌دهد اما برخی از مردم فراتر رفته‌اند و خطوط و اشكال متفاوتی را در كف دست انسان تشخيص و آن‌ها را با ويژگی های درست شخصيتی انسان ارتباط داده‌اند. متخصصان در مطالعه كف دست، خطوط زيادی را در كف دست انسان تشخيص داده‌اند كه طول، درازا، وضوح و روشنی آن‌ها سيمای درست شخصيت را تعيين مي‌كند. در اين شماره ما با خط زندگی آشنا مي‌شويم.

در اين شماره از 14 خطی كه روی دست‌تان قرار دارد تنها خط زمين را بررسی می كنيم و در شماره‌های بعدی به ترتيب هر كدام از خطوط را بررسی می كنيم.

 14 خط كف دست و مفاهيم آن‌ها..

 – خط زمين: سبك زندگي
 – خط خورشيد: خوش‌بيني
 – خط آب: احساسات
 – خط عطارد: برقراري ارتباط
 – خط آتش: انرژي
 – خط زهره: لذت و خوشي
 – خط هوا: تفكر
 – خط ماه: توانايي روحي و رواني
 – خط اتصال: تمركز
 – خطوط مريخ: شجاعت
 – خطوط مشتري:روحانيت
 – خط نپتون: احساساتي بودن
 – خط زحل: تسلا
 – خط ايكاروس: آزادي

با زمين سبك زندگي‌تان را بيابيد..

 افرادی كه اندكی در كف‌بينی اطلاعاتی دارند اين خط را خط زندگی می نامند اما نام صحيح آن خط زمين است. بعضی افراد فكر می كنند، اين خط بيانگر طول عمر فرد است و اين مسئله صحيح نيست. خط زمين نشان‌دهنده زندگی مورد نظر شماست. (نوعی از زندگی كه دوست داريد) نه طول زندگی.

اگر خط زمين عميق باشد، فرد توانايی برطرف كردن مشكلاتی را كه در طول زندگی با آن‌ها رو‌به‌روست، دارد.شخصی كه خط زمين دست او عميق نيست، در رويارويی با فشارها و مشكلات زندگی احساس دستپاچگی و پريشانی می كند.

همچنين به خاطر داشته باشيد كه هرچه اين خط گسترده‌تر و عميق‌تر باشد نيروی فيزيكی شخص بيشتر خواهد بود.باريك‌تر و كم‌عمق‌تر بودن اين خط بيانگر اين است كه شخص مورد نظر نيروي ضعيف فيزيكی دارد. خط زمين هميشه از مركز دست آغاز می شود (در قسمت شست) و به سمت پايين مي‌آيد.

قسمتی كه اين خط در آنجا به نقطه پايانی خود مي‌رسد، اهميت بسزايی دارد. خط زمين حول قسمت تويی شست كشيده شده است. اين ناحيه را «كوه زهره» می نامند.

اكنون 6 نمونه اصلی خط زمين را مورد بررسی قرار می دهيم. به نمونه نگاه كنيد و نوع خط زمين خود را بيابيد. به خاطر داشته باشيد كه ابتدا از دست اصلی خود استفاده كنيد.

خط تقريبا به ميان كف دست می رسد، اين به آن معناست كه شما شخصی بسيار اجتماعی و عاشق بيرون از خانه هستيد.

به ندرت نسبت به انجام انفرادی كارها تمايل داريد. همچنين كمتر در خانه تنها به سر می بريد. اغلب مايليد در كارهاي بيرون و با دوستان‌تان سر و كار داشته باشيد.

خط زمين است كه منحنی شكل نيست و از قسمت ميانی دست دورتر است و نزديك به شست قرار دارد. اين خط بيشتر به شكل خط راست است تا منحنی و به اين معناست كه خيلی به بودن در ميان شلوغی و جمعيت تمايل نداريد. آرامش و خلوت را بسيار دوست داريد.

گاهی لازم است روابط اجتماعی برقرار كنيد ولی نه خيلی زياد. شما با تعداد اندكيیاز دوستان خوب‌تان خرسند هستيد.

خط زمين به سمت قسمت ديگر كف دست حركت می كند و كوه ماه به نقطه پايانی خود مي‌رسد. اگر خط كف دست شما به اين شكل است در اين صورت عاشق انواع ماجراجويی و سفر هستيد.

ممكن است بيشتر وقت خود را صرف تحقيق كنيد تا بودن در خانه.شايد هم بخواهيد باستان‌شناس يا كاشف شويد. احتمالا از رفتن به سفرهای طولانی لذت مي‌بريد. مطالعه در مورد اماكن دوردست و تمامی افراد جهان برای شما جالب است.

كوتاه بودن خط زمين بيانگر اين است كه شخص مورد نظر آزادی را بسيار دوست دارد. دارندگان اين خط افرادی ناآرام هستند و از سخت‌كوشی لذت می برند.

اگر شما چنين خطی داريد متوجه خواهيد شد كه بيشتراوقات خود را صرف كار برای دستيابی به اهداف‌تان می كنيد. شخصی كه برای حضور در المپيك آموزش بسيار می بيند، می تواند اين خط زمين را داشته باشد. اغلب افرادی كه اين نوع خط كوتاه را دارند بيشتر وقت و انرژی خود را در راه پيروزی به كار می بندند.

نیرمین خلیل، هانی طعمه