وزارت کشور: در ساعت 11:30 صبح یک گروه قانون شکنان حامل سلاح با آتش کشیدن لاستیک ها جاده در استان سویدا را بستند