مهمترین رویدادهای هفته.. تصاویر

در سالگرد جدایی لوا اسکندرون.. تجمع اعتراضی در میدان سعدالله الجابری در حلب 29/11/2022