خبرنگار سانا: جشنواره درج شدن (صنعت ساخت ساز عود و نواختن آن) در فهرست میراث انسانی یونسکو درمرکز فرهنگی ــ هنری دار الاسد آغاز شد