دکتر الحکم دندی بر ضرورت توقف سیاست زدگی کار بشردوستانه توسط کشورهای غربی و پایبندی به اصول و تعهدات درباره تامین حمایت مالی از طرح واکنش بشردوستانه و حمایت از پروژه های بهبودی زودهنگام تاکید کرد

دکتر الحکم دندی بر ضرورت توقف سیاست زدگی کار بشردوستانه توسط کشورهای غربی و پایبندی به اصول و تعهدات درباره تامین حمایت مالی از طرح واکنش بشردوستانه و حمایت از پروژه های بهبودی زودهنگام تاکید کرد

شاهد أيضاً

وزارت امور خارجه و مهاجران: محتوای بیانیه مشترک نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در ژنو پس از دیدار با فرستاده ویژه دبیرکل در امور سوریه، چیزی جز تلاش مذبوحانه برای پیگیری تلاش هایش با هدف طولانی کردن بحران در سوریه و توجیه نقض حاکمیت سوریه و تلاش برای مداخله در امور داخلی آن نیست

  وزارت امور خارجه و مهاجران: محتوای بیانیه مشترک نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در …