نایب نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت: سوریه از شورای امنیت می خواهد که رژیم ترکیه را مجبور به پایان حضور نظامی غیر قانونی خود در اراضی سوریه کند

نایب نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت: سوریه از شورای امنیت می خواهد که رژیم ترکیه را مجبور به پایان حضور نظامی غیر قانونی خود در اراضی سوریه کند