قبیله طیء بار دیگر خواستار بیرون راندن اشغالگران آمریکایی شد

حسکه-سانا

قبیله عربی طیء خواستار خودداری از شرکت در هر گونه تجمعی که به حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا در استان حسکه در شمال شرق برگزار می شود، شد و افزود که هدف از این تجمعات اختلاف افکنی میان قبایل و عشایر و ایجاد درگیری بین آنهاست.

این قبیله امروز در بیانیه ای تاکید کرد: “یکی از ارکان اصلی مقابله با تروریسم باقی خواهیم ماند و تمام اشکال آن و حامیان آن را به ویژه نیروهای اشغالگر آمریکایی رد می کنیم که از شعار دموکراسی جعلی برای تصویب سیاست خود موسوم به غارت و اشاعه فرهنگ کشتار در منطقه برای پنهان کردن جنایات خود استفاده کرد.”

قبیله در این بیانیه تاکید کرد: “اشغالگر آمریکایی تنها با مقاومت مردمی سرزمین ما را ترک خواهد کرد.”

در این بیانیه آمده است: “همانطور که اشغالگران عثمانی و فرانسوی را بیرون راندیم، تمام کسانی را که با هدف اشغال سرزمین ما و غارت منابع ما و حمایت از تروریسم وارد شدند را بیرون خواهیم کرد.”

همچنین این بیانیه تاکید کرد که قبیله عرب طیء “به حاکمیت و تمامیت ارضی میهن، ارتش سوریه و رهبر بشار اسد وفادار خواهند ماند.”