در برابر رئیس جمهور اسد..تعدادی از سفرای جدید سوریه سوگند قانونی یاد کردند

دمشق-سانا

در برابر رئیس جمهور بشار اسد، امروز تعدادی از سفیران جدید سوریه در ونزوئلا، کوبا، بحرین، صربستان، برزیل، سنگال، پاکستان و جمهوری دموکراتیک خلق کره سوگند یاد کردند.

سفیران جدید عبارتند از:

کنان زهرالدین، سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری بولیواری ونزوئلا.

دکتر غسان فیاض عبید، سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری کوبا.

محمد علی ابراهیم، سفیر جمهوری عربی سوریه در بحرین.

باسم محمد عدنان جمعان آغا، سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری صربستان.

رانیا ابراهیم الحاج علی، سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری برزیل.

خلدون عدنان زعفرنجی، سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری سنگال.

دکتر رامز احسان الراعی، سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری اسلامی پاکستان.

قصی ثابت مصطفی، سفیر جمهوری عربی سوریه در جمهوری دموکراتیک خلق کره.

پس از مراسم ادای سوگند، رئیس ‌جمهور با سفرای جدید دیدار و دستورات خود را به آنان داد و برای آنان در انجام ماموریت هایشان آرزوی موفقیت کرد.

شایان به ذکر است که، دکتر فیصل مقداد وزیر امور خارجه و مهاجران و منصور عزام وزیر امور ریاست جمهوری در مراسم ادای سوگند حضور داشتند.