خبرنگار سانا در حسکه : یک ایست بازرسی ارتش عربی سوریه یک کاروان نیروهای اشغالگر آمریکا را که قصد ورود به روستای ام الخیر در حومه شهر تل تمر داشت بیرون راند