سوریه ادامه قطع آب حسکه توسط نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آن را محکوم کرد

دمشق – سانا 

سوریه ادامه اشغالگری ترکیه و مزدورانش در جنایت قطع آب شهروندان الحسکه و اطراف آن به مدت بیش از دو ماه را محکوم کرد و رژیم ترکیه را مسئول عواقب ناشی از آن دانست.

 

ادامه دراد…