خبرنگار سانا: وزارت امور اجتماعی و کار و سفارت هند در دمشق دومین اردوگاه پیوند 500 اندام مصنوعی برای مجروحان جنگ و افراد معلول در دمشق را برگزار کردند

خبرنگار سانا: وزارت امور اجتماعی و کار و سفارت هند در دمشق دومین اردوگاه پیوند 500 اندام مصنوعی برای مجروحان جنگ و افراد معلول در دمشق را برگزار کردند