دکتر فیصل مقداد وزیر امور خارجه و مهاجران در سخنرانی سوریه قبل از هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد: اصرار برخی کشورها برای تحمیل هژمونی خود بر سایر کشورها و غارت ثروت آنها، جنگ ها و تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی را افزایش می دهد، تروریسم و هرج و مرج را گسترش می دهد و اقتصاد و امنیت غذایی در جهان را به خطر می اندازد