خبرنگار سانا: امروز مجلس خلق دومین نشست از هفتمین دوره عادی از سومین دوره قانونگذاری خود را به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس وبا حضور نخست وزیر مهندس حسین عرنوس و تعدادی از وزرا تشکیل داد