شرکت روسی گازپروم از تعلیق انتقال گاز از طریق خط لوله (North Stream 1) به اروپا برای مدت سه روز از 31 آگوست به منظور تعمیر و نگهداری خبر داد

شرکت روسی گازپروم از تعلیق انتقال گاز از طریق خط لوله (North Stream 1) به اروپا برای مدت سه روز از 31 آگوست به منظور تعمیر و نگهداری خبر داد

 

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: امروز مجلس خلق دومین نشست از هفتمین دوره عادی از سومین دوره قانونگذاری خود را به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس وبا حضور نخست وزیر مهندس حسین عرنوس و تعدادی از وزرا تشکیل داد