مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

به نام رئیس جمهور اسد و خانم اسما… وزیر عزام با مورخ بزرگ محمد قجه در حلب دیدار کرد
به نام رئیس جمهور اسد و خانم اسما… وزیر عزام با مورخ بزرگ محمد قجه در حلب دیدار کرد