شب موسیقی در دمشق در حمایت از انجمن بیماریهای پستان