منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران: دولت فرانسه در چارچوب مشارکت کامل خود در حمایت از تروریسم، به نشر اکاذیب و گمراه کردن افکار عمومی در مورد وضعیت سوریه عادت کرده است