عــاجــل پوتین: ساکنان لوگانسک، دونتسک، خرسون و زاپوروژیه برای همیشه شهروند روسیه می شوند