دکتر بثینه شعبان مشاور ویژه رییس جمهوری سوریه طی دیدار همبستگی با ملت فلسطین و مردم غزه : سوریه در کنار ملت فلسطین استوار در برابر دشمن اسرائیلی که ملت عرب را از این سر تا سر دیگر هدف قرار می دهد، ایستاده است