خبرگزاری ها: در سایه  کاهش صادارات گاز طبیعی از روسیه به اروپا از طریق خط لوله «سیل شمالی1» به دلیل ایجاد اختلال در کارهای تعمیر و نگهداری تجهیزات در سایه تحریم های غربی، قیمت گاز در اروپا بیش از 12 درصد دیگر افزایش یافت و به سطح 2350 دلار در هر هزار متر مکعب از سوخت آبی رسید