گشت و گذار دوربین خبرگزاری /سانا/ در شهر ورزشی الاسد در لاذقیه

گشت و گذار دوربین خبرگزاری /سانا/ در شهر ورزشی الاسد در لاذقیه