بررسی مراحل امضای یک قرارداد با یک شرکت ملی جهت بازسازی نیروگاه برق دیر علی در نشستی به ریاست مهندس حسین عرنوس

دمشق – سانا

مراحل امضای یک قرارداد با یک شرکت ملی جهت بازسازی نیروگاه برق دیر علی در نشستی به ریاست مهندس حسین عرنوس نخست وزیر بررسی شد.

با اجرای مرحله اول و دوم از عملیات بازسازی این نیروگاه بیش از 200 مگاوات اضافی تولید می شود و با اتمام مرحله سوم بازسازی حدود 750 مگاوات به ظرفیت تولید برق آن نیز اضافه می شود.

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر بر ضرورت یکپارچگی همه پتانسیل های ممکن برای غلبه بر موانع و ارائه همه تسهیلات لازم تاکید نمود.

وزیران برق و دارایی و امور سرمایه گذاری و دبیر کل ریاست مجلس وزیران و رئیس ستاد برنامه ریزی وهمکاری بین المللی در این نشست حضور داشتند.