دفاع روسیه: نیروهای موشکی و توپخانه ای ما 77 مرکز فرماندهی واحدی و 412 مرکز تجمع نیروها و تجهیزات جنگی اوکراین را منهدم کردند