دفاع روسیه: نیروهای مسلح روسیه یک انبار بزرگ حاوی مهمات هویتزرهای آمریکایی را بمباران کردند و یک جنگنده میگ-29 اوکراینی را در کراماتورسک جمهوری دونتسک سرنگون کردند