جشنواره برداشت گل رز دمشقی

روستای المراح در حومه دمشق

روستای النیرب در حومه حلب