شهادت يک شهروند و جراحت دو نفر دیگر بر اثر انفجار بمب در خودرودی شخصی در شهر درعا