پوتین: سازمان پیمان امنیت جمعی نقش مهمی در دستیابی به ثبات در فضای پس از اتحاديه شوروی دارد و ما باید برای افزایش توانمندی های آن تلاش کنیم