لحظه به لحظه.. عملیات نظامی ویژه روسیه برای حفاظت از دونباس برای 81 روز همچنان ادامه دارد