“دانش عربی و پیشرفت آن در عصر عباسی” عنوان پژوهشی از دکتر عبده القادری

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

دمشق-سانا

دکتر عبده القادری در کتاب جدید خود با عنوان ” دانش عربی و پیشرفت آن در عصر عباسی” تفسیر اجتماعی پیشرفت دانش در عصر عباسی را ارائه می کند.

این کتاب که توسط انجمن کتاب سوریه به چاب رسید، فرایند جامعه شناسی دانش عربی و تأثیر محیط زیست بر پدیده دانش در عصر عباسی اول (132-232هـ) را بررسی می کند.

نویسنده درباره انتخاب این مرحله تاریخی می گوید که من این مرحله تاریخی را انتخاب کردم زیرا عصر عباسی اول از رفاه بسیار در همه زمینه ها اعم از اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار بود.

دکتر عبده القادری در سال 1970 میلادی متولد شد. مدرک دکتری در تاریخ و فلسفه علوم از دانشگاه عین شمس مصر گرفت.

م.خ