ادامه حل و فصل اوضاع افراد تحت تعقیب در مرکز السبخه در رقه

رقه – سانا 

خبرنگار سانا گفت که  برای بیستمین روز متوالی، فرآیند رسیدگی به وضعیت افراد تحت تعقیب در مرکز سبخه واقع در حومه رقه ، همچنان ادامه دارد.

 

ادامه دارد ..