آغاز فرآیند حل و فصل در شهرک مسکنه در حومه حلب در میان استقبال گسترده مردم

حومه دمشق-سانا

امروز روند حل ‌و فصل فراگیر وضعیت تعدادی از شهروندان که مشمول افراد تحت تعقیب و سربازان فراری است، در شهرک مسکنه در حومه حلب آغاز شد. این عملیات در ادامه توافقات حل و فصل طراحی شده توسط دولت انجام می شود.

خبرنگار سانا در این باره گزارش داد: ده ها تن از اهالی شهرک مسکنه به مرکز حل و فصل که امروز به همت مقامات ذیربط در این شهرک افتتاح شده است، مراجعه کرده تا وضعیت خود را حل و فصل کنند.

این خبرنگار افزود: از ساعات اولیه صبح، تعداد زیادی از افراد تحت تعقیب و سربازان فراری از خدمت به این مرکز آمدند تا اوضاع خود را حل و فصل کرده و به زندگی عادی خود بازگردند.