ادامه حل و فصل اوضاع افراد تحت تعقیب در دیرالزور و رقه