وزارت کشاورزی با برنامه توسعه سازمان ملل متحد مکانیسم های جنگل کاری مناطق آسیب دیده از آتش بحث می کند

دمشق-سانا

برنامه ریزی برای مدیریت و جنگل کاری مناطقی که در سال 2020 در معرض آتش سوزی قرار گرفتند، محور اصلی نشست امروز مهندس محمد حسن قطنا وزیر کشاورزی کشورمان با کارشناسان کشاورزی برنامه توسعه سازمان ملل بود. ودر جریان این نشست به مطالعات وبررسی در مورد ارزیابی اوضاع واقعی زمین ها وجنگل ها که طعمه اتش شدند وبرنامه مدیریت آن ومکانیزم نوسازی وترمیم پوشش گیاهی طبیعی در آن مناطق پرداخته شده است.

وزیر قطنا بین به خبرنگاران گفت که هدف از این نشست بررسی وبازنگری به  قرارداد مشورتی امضا شده با برنامه توسعه سازمان ملل برای ارزیابی واقعیت آتش سوزی های رخ داده در سوریه در سال 2020 و تأثیر آنها بر پوشش گیاهی طبیعی و مکانیسم ترمیم و احیای آن مطابق با مبانی علمی مصوب جهانی؛ است

به گفته وزیر قطنا، این نشست شامل بررسی کلیه سیاست ها و راهبردهای جنگل ها، قانون جنگلداری و اقدامات انجام شده در دوران آتش سوزی و پس از آن، نحوه برخورد با این مناطق، و نحوه مداخله برای احیای این مناطق مطابق با مقررات بین المللی است

وزیر قطنا خاطرنشان کرد که هدف از این نشست اجرای سرمایه گذاری اقتصادی در جنگل نیست، بلکه یک مسیر توسعه ای هدف آن رفع نیازهای جامعه محلی، حفظ محیط زیست، ترمیم پوشش گیاهی طبیعی و حفظ جنگل ها در آن مناطق است.

شاهد أيضاً

گفتگوهای سوریه و عُمان درباره راهکارهای فعالسازی اقدامات فرهنگی مشترک

مسقط – سانا دکتر لبانه مشوح وزیر فرهنگ  در دیدار خود با « سعيد بن …