گذرگاه انسانی ترنبه /سراقب با هدف خروج دانشجویان که مایل به خروج برای مشارکت در آزمون مقدماتی گواهینامه دوره متوسطه در حماه افتتاح شد

حماه – سانا 

خبرنگار سانا اعلام کرد که که گذرگاه انسانی ترنبه /سراقب با هدف خروج دانشجویان که مایل به خروج برای مشارکت در آزمون مقدماتی گواهینامه دوره متوسطه در حماه افتتاح شد.

ادامه دارد..