شرکت سوریه در بیست و دومین نشست کمیته حمل و نقل اسکوا

دمشق – سانا

بیست و دومین نشست کمیته حمل و نقل وابسته به کمیته  اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا اسکوا که از دیروز در قاهره آغاز شده است، ادامه دارد.

این کمیته آخرین تحولات در زمینه حمل و نقل در کشورهای عضو و تاثیر همه گیری کووید-19 بر ابتکار کمربند و جاده و پیامدهای آن بر منطقه عربی و نتایج پروژه حمل و نقل زمینی پایدار و آخرین تحولات در مسائل ایمنی حمل و نقل جاده ای را بررسی می کند.