دکتر فیصل المقداد: سوریه درس هایی را درباره مقابله با طرح هایی که ثبات و وحدت و تمامیت ارضی خود را هدف قرار داد به جهان آموخت

دکتر فیصل المقداد: سوریه درس هایی را درباره مقابله با طرح هایی که ثبات و وحدت و تمامیت ارضی خود را هدف قرار داد به جهان آموخت