پیوستن صدها نفر به روند حل ‌و فصل فراگیر ویژه در دیرالزور

دیرالزور-سانا

امروز، در ادامه اجرای روند حل ‌و فصل فراگیر ویژه در دیرالزور، صد ها نفر از غیرنظامیان تحت تعقیب و نظامیان فراری از خدمت سربازی به این روند پیوستند.

ادامه دارد..