نمایشگاه اکسپو دبی2020 روز ملی سوریه را جشن می گیرد