تیم مشترک سوری و روسیه مرمت و بازسازی سر چشمه آب تاریخی “افقا” را ادامه می دهد