برگزاری فعالیت های فرهنگی مختلف تحت عنوان (روز عمانی در دمشق) در موزه ملی دمشق