انجام روند رسیدگی به وضعیت شماری از افراد مسلح و تحت تعقیب در ازرع و الشیخ مسکین در ریف شمالی درعا

درعا-سانا

در ادامه اجرای توافق حل و فصل ارائه شده توسط دولت، وضعیت شماری از افراد مسلح، تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی در مناطق جدید  در حومه استان درعا از امروز آغاز شده است.

خبرنگار /سانا/ در درعا گزارش داد که شماری از افراد مسلح و تحت‌تعقیب و سربازان فراری از خدمت نظامی در شهر ازرع و الشیخ مسکین و تعدادی از روستاهای اللجاه در حومه شمالی درعا به مرکز ویژه حل‌ و فصل آمدند تا اوضاع خود را حل و فصل کرده و تسلیحاتی را که با برخی از آنان بود، به ارتش عربی سوری تحویل دهند.