آثار 43 هنرمند سوری و فلسطینی در نمایشگاه سالانه الجولان

آثار 43 هنرمند سوری و فلسطینی در نمایشگاه سالانه الجولان