مقالات درباره عادی­ سازی رسانه ای و اثر عشق در جامعه ­ها در شماره جدید مجله “الازمنه”

دمشق-سانا

شماره جدید مجله “الازمنه” شامل بر مقالات گوناگونی به نوشته تعدادی از روشنفکران و نویسندگان سوریه منتشر شد.

مقاله اول به عنوان “عشق الهام بخش” به نوشته دکتر نبیل طعمه سردبیر مجله است. طعمه در این مقاله درباره تاریخ عشق و نتایج و گونه های آن توضیح می دهد.

میساء نعمه در مقاله اش با عنوان “آیا عادی سازی رسانه ای به مثابه مقدمه برای عادی سازی روابط سیاسی” درباره جنگ جهانی علیه سوریه نوشت.

عبد السلام حجاب مقاله ای با عنوان “عدل پایه ملک” را نوشت. وی در آن عدالت را یک صفت استوار در نفس دید.

مجله همچنین شامل مقاله های علمی، پزشکی، فرهنگی و اجتماعی می باشد.

م.خ

ت-م