تصاویری از برداشت زیتون در شهرک(القمصیه) در حومه استان طرطوس