ادامه بررسی پیش نویس قانون انرژی های تجدیدپذیر در نشست امروز مجلس

دمشق – سانا

مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل نشستی به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس بیانیه مالی دولت درباره پیش نویس قانون حساب پایانی سال مالی 2016 را به کمیسیون بودجه و محاسبات ارجاع کرد.

مجلس همچنین در این نشست پیشنویس قانون پیوستن سوریه به توافق مشترک /ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا/ سال 1997 را به تصویب رساند.

نمایندگان مجلس همچنین به بررسی پیشنویس قانون ایجاد صندوق حمایت از استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ادامه دادند و با شماری از مواد این قانون موافقت کردند.

این نشست که با حضور عبد الله عبد الله وزیر دولت برای امور مجلس برگزار شد به ساعت 11 فردا موکول شد.

غياث