تجمع اعتراضی مردم حسکه در محکومیت ادامه قطع آب توسط اشغالگر ترکیه و تروریست های آن