برگزاری فعالیتهای فرهنگی و هنری در طی پنجمین روز جشنواره ” قلعه و وادی ” در حومه غربی حمص