میزان تولید انجیر و گردو استان حمص

حمص – سانا

مدیر کشاورزی حمص نزیه الرفاعی به خبرنگار سانا گفت که  تولید انجیر در حمص ۲۹۱۲ تن و تولید گردوی این استان را ۷۷۸ تن در فصل جاری، تخمین زده است.

مهندس نزیه الرفاعی، مدیر کشاورزی حمص توضیح داد که تعداد کل درختان استان ۱۰۲۴۵۹درخت میباشد. که تعداد درختان مثمر ۹۷۳۳۵ درخت است.